Klauzula informacyjna - Osiedle Mieszkań i Apartamentów "Domino Park" w Siemianowicach Śląskich / Chorzowie
 

Polityka Ochrony Danych Osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w 43-230 Goczałkowicach-Zdrój przy ul. Borowinowa 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000316814, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Borowinowa 25, 43-230 Goczałkowice Zdrój
 2. przez e-mail: biuro@nexx.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 324490059
 1. Inspektor ochrony danych 

Inspektorem ochrony danych osobowych w NEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest Zbigniew Gram. Może się Pani/Pan skontaktować z inspektorem w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Borowinowa 25, 43-230 Goczałkowice Zdrój
 2. przez e-mail: biuro@nexx.pl
 3. telefonicznie pod numerem: 324490059
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

Pani/Pan dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty na złożone przez Pani/Pana zapytanie, a następnie dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania (umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej, umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu i inne) oraz w celu realizacji ewentualnych reklamacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla przedstawienia oferty na złożone przez Pani/Pana zapytanie, a następnie dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. konieczność realizacji łączącej strony umowy cywilnoprawnej,
 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,
 3. ewentualnie zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. dane osobowe związane z zawarciem umowy (rezerwacyjnej, deweloperskiej lub umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu) będą przetwarzane przez czas realizacji umowy. Ponadto okres przetwarzania ulegnie przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami,
 2. dane osobowe związane z przedstawioną ofertą (w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy) będą przetwarzane przez okres związania Administratora złożoną ofertą.
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowanie zautomatyzowanych decyzji 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
 8. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.
 1. Przekazanie do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

×
klik!

Masz pytania? Chcesz poznać szczegółową ofertę?
Napisz do nas!


Korzystając z powyższego formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Nexx Sp. z o.o. Sp. k. swoich danych osobowych wraz z akceptują polityki prywatności Klauzula RODO